Tuỳ thuộc vào số lượng hàng, khách hàng vui lòng liên hệ trước xxxxxx